Posts in category پیشرفت شخصی


پیشرفت شخصی

آیا رفتن به دانشگاه برای فرزندان شما ضروری است؟

آیا رفتن به دانشگاه برای فرزندان شما ضروری است؟

خیلی از والدین فکر می‌کنند وظیفه‌ی آن‌ها این است که هزینه‌ی ادامه تحصیل فرزندشان را بدهند و انتظار دارند که فرزند آن‌ها بعد از ادامه تحصیل، بتواند شغل مناسبی پیدا کند؛ در حالی که باید روی استعداد فرزندشان کار کنند. 

Read more 0 Comments