توقف تبلیغات تلفنی خدمات اپراتورهای ارتباطی

بر اساس گزارش معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، تبلیغات تلفنی خدمات اپراتورهای ارتباطی در تماس با مشترکان متوقف شد.