چرا هر ماده‌ای در جهان هستی دارای پادماده‌ متناظر با خود است؟

پادماده، همچون ماده است؛ اما چه چیزی باعث می‌شود که برخی چیزها ماده و برخی پادماده باشند؟