وزارت صنعت رأی دیوان عدالت اداری را غیر قابل اجرا دانست

روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت، رأی بدوی شعبه سه دیوان عدالت اداری با موضوع کاهش تعرفه واردات خودرو را تا صدور حکم نهایی هیئت عمومی دیوان، غیر قابل اجرا خواند.