چرا طول پرواز رفت و برگشت هواپیما با هم متفاوت است؟

همیشه این سوال در ذهن مسافران وجود دارد که آیا طول زمان پرواز رفت و برگشت به سمت شرق و غرب دریک هواپیما با هم متفاوت است؟  آن را در این مقاله بررسی می‌کنیم.