زیان هنگفت تسلا به دلیل تولید كمتر از برنامه مدل 3

تسلا با توليد مدل 3 سعی كرد، محصولی خانوادگی و اقتصادی تولید کند؛ اما هنوز نتوانسته است كه اين سدان خوش قيمت را به توليد انبوه برساند.