گیربکس دستی یا اتوماتیک؛ کارایی کدام نوع بهتر است؟

از نظر میزان مصرف سوخت، همیشه این سوال مطرح است که جعبه‌دنده‌ی خودکار یا دستی، چه تفاوتی ایجاد می‌کنند؟