دیوان عدالت اداری با افزایش تعرفه واردات خودرو مخالفت کرد

با حکمی جدید، دیوان عدالت اداری در جریان رسیدگی به شکایت یک شخص حقیقی که خواستار لغو مصوبه هیئت دولت درباره افزایش تعرفه واردات خودرو شده بود، اجرای این مصوبه را متوقف کرد.