آیا بنزین پایتخت، استاندارد است؟

سازمان ملی استاندارد طی ماه‌های گذشته و با اوج گرفتن آلودگی هوای تهران در زمستان، طی دو اظهار نظر، نخست کیفیت بنزین تهران را تأیید کرد و چندی بعد آن را زیر سؤال برد.