سلول‌های خورشیدی شفاف می‌توانند ۴۰ درصد از برق آمریکا را تامین کنند

پیشرفت انرژی خورشیدی فراتر از انتظار بوده است. مزارع خورشیدی اکنون در سراسر جهان با استقبال مواجه شده‌اند.