یک پنجم کارمندان برتر در معرض فرسودگی شغلی هستند

استرس‌های بلندمدت و انتظارات غیر منطقی مدیران باعث می‌شود یک‌پنجم کارمندان باانگیزه و مشتاق، به افسردگی و فرسودگی شغلی دچار شوند.