احتمال پشتیبانی رسمی از ضبط تماس در اندروید P

برخی تغییرهای ایجاد شده در پروژه متن باز اندروید، خبر از اضافه شدن احتمالی قابلیت ضبط تماس در نسخه‌ آینده اندروید می‌دهد.