چرا بال‌های هواپیما هنگام پرواز خم می‌شوند؟

بال‌های هواپیما در حین پرواز به‌صورت ناگهانی تغییر حالت می‌دهند و خم می‌شوند. آیا این یک اتفاق ترسناک است یا برنامه‌ریزی شده است؟