چگونه تبعیض جنسیتی را در محیط کار از بین ببریم

تبعیض جنسیتی برای استخدام تا حدودی از بین رفته است و در بسیاری از شرکت‌ها تعداد کارمندان خانم و آقا یکسان است. اما سهم آن‌ها از مزایا و فرهنگ سازمان شرکت متفاوت است.