زندگی مردم در سردترین دهکده جهان چگونه است؟

دهکده اویمیاکن در سیبری، یکی از سردترین مکان هایی است که انسان تا به حال در آن زندگی کرده است.