چه افرادی از نظر ذهنی برای کارآفرینی مناسب هستند

کارآفرینی علاوه بر مهارت‌های تجربی به یکسری مهارت‌های ذهنی نیازمند است. این ویژگی‌ها در میان اغلب کارآفرینان بزرگ مشترک است و باعث می‌شود طرز تفکر متفاوتی داشته باشند.