موفقیت تنها با دنبال کردن یک فرآیند مشخص به دست می آید

رسیدن به موفقیت، روش‌های واضح و روشنی دارد. اگر روش‌ها را به دقت انجام ندهید، از مسیر خود منحرف می‌شوید.