شناسایی منشا فیزیکی اضطراب در مغز انسان

مطالعه جدیدی که در مورد اساس اضطراب در مغز انجام شده است، سلول‌های مرتبط بل اضطراب واقع در هیپوکامپ را شناسایی کرده است.