درخشش AMD و بازگشت بازار کامپیوترهای شخصی به روزهای خوب

برای سال‌های پیاپی، گزارش‌های مالی شرکت AMD نشان دهنده ضررهای متمادی بود، اما طی دو گزارش سه‌ماهه اخیر این شرکت، نشان از تغییر این روند دارند. این تغییرات به صورت مستقیم ناشی از عملکرد خوب تراشه‌های سری رایزن و وگا است.