گفتگویی با بیل نای: مرد کهنه‌کار برنامه‌های علمی تلویزیونی

بیل نای در گفتگویی که اخیرا با فیوچریزم داشته، پیرامون مشکلات آینده‌ی بشر از نقطه نظر علمی اظهار نظر کرده است.