آیا هواپیما می‌تواند در مواقع اضطراری روی آب فرود بیاید؟

فرود اضطراری هواپیما در عین خطرناک بودن، می‌تواند نجات‌بخش هم باشد. آیا هواپیماها می‌توانند در مواقع اضطراری روی آب فرود بیایند؟