زندگی پرشتاب کارآفرینی و راهکارهای کنار آمدن با آن

افرادی که فقط به ریسک‌های بلندمدت فکر می‌کنند، ممکن است همه‌ی زمانشان را از دست بدهند و از دستیابی به اهداف اصلی‌شان بازبمانند.