را‌ه‌اندازی سامانه اظهار گوشی مسافری

در جهت واردات قانونی و نیز تسهیل واردات گوشی به شکل مسافری، سامانه‌ای برای اظهار گوشی از این طریق راه‌اندازی شد.