دانشمندان موفق به شبیه سازی شرایط اقلیمی گیم آو ترونز شدند

 دانشمندان با استفاده از مدل‌های فیزیکی موفق شدند تا شرایط اقلیمی سریال گیم آو ترونز را شبیه ‌سازی کنند.