عوامل مثبت و منفی جلسه مصاحبه‌ شغلی

چگونه می‌توانید تأثیر مثبتی در ذهن مسئول مصاحبه‌ به‌جای بگذارید؟ چه عواملی ممکن است استعدادها و مهارت‌های شما را زیر سؤال ببرد؟