آیا می توان اطلاعات نادرست را وارد حافظه کرد؟

آیا این امکان وجود دارد که اطلاعاتی کاملا نادرست از وقایعی را که هرگز اتفاق نیفتاده اند، وارد حافظه ی ما کرد؟