وقوع تنها یک جهش در برخی از سلول ها می‌تواند موجب سرطانی شدن آن‌ها شود

نتیجه‌ی مطالعه‌ی جدیدی نشان می‌دهد که فقط یک جهش در سلول‌های خاصی، می‌تواند موجب بروز سرطان شود.