بررسی عملکرد ناکارآمد سیلیکون ولی در مقابله با نفرت‌ پراکنی در دنیای اینترنت

دغدغه‌های مرتبط با توهین‌ و تبعیض‌ نژادی و جنسیتی در روزهای اولیه‌ی پیدایش اینترنت مطرح بوده است.