۲ آذر: معرفی اولین گوشی هوشمند تاریخ

۲۵ سال پیش در چنین روزی، اولین گوشی هوشمند تاریخ تحت عنوان IBM Simon معرفی شد. این گوشی، یک دستیار شخصی مجهز به امکانات برقراری تماس بود.