مدير ICT اتاق اصناف: واردكنندگان مجاز ظرفیت رفع نياز بازار گوشی كشور را ندارند

به اعتقاد مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق اصناف ایران، واردكنندگان مجاز گوشی ظرفیت وارد كردن نیاز كشور به این محصول را ندارند و این امر مانع اجرای طرح رجیستری است.