ستاره شناسان نوع جدیدی از انفجار کیهانی کشف کردند

یک انفجار کیهانی عجیب شناسایی شده که ممکن است به یک ابرنواختر یا ستاره‌ای مربوط باشد که توسط یک سیاه‌چاله تکه‌تکه شده است.