زنان در حوزه‌ی فناوری از مردان بهتر هستند

بر اساس گزارشی از مؤسسه‌ی بروکینگز، زنان با وجود مهارت بیشتر، مشارکت کمتری در حوزه‌ی دیجیتال از خود نشان  می‌دهند.