میزان پادماده رسیده به زمین از اعماق فضا بسیار فراتر از حد انتظار شده است

میزان پوزیترون‌های رسیده به کره‌ی زمین اخیرا افزایش داشته است و ما هنوز هیچ دلیل منطقی برای آن نیافته‌ایم.