سامسونگ در پی اضافه کردن واحد پردازش عصبی به تراشه اکسینوس است

سرمایه‌گذاری سامسونگ در استارتاپ DeePhi احتمال اضافه‌ شدن واحد پردازش مبتنی بر شبکه‌های عصبی به تراشه‌ی بعدی اکسینوس را افزایش می‌دهد.