شناسایی دنباله مغناطیسی منحصربه‌فرد در مریخ توسط ناسا

یک دنباله‌ی مغناطیسی عجیب و نامرئی در مریخ شناسایی شده است. این دنباله احتمالا در توجیه فقدان اتمسفر مناسب در سیاره‌ی سرخ کارگشا خواهد بود.