سادگی فرآیند؛ اصل مهم در جذب مشتری

سادگی فرآیند و خدمات، یکی از ابتدایی‌ترین اصول جذب مشتری است. اگر به این اصل پایبند نباشید، به‌مرور مشتریان خود را از دست خواهید داد.