رونمایی تویوتا از دو طرح مفهومی برای نمایشگاه خودروی توکیو

تويوتا از دو طرح مفهومی سلول سوختی برای نمایشگاه خودروی توکيو رونمایی کرد.