ابتکار تویوتا در تست فناوری خودران

موسسه‌ی تحقیقات تویوتا، در حال آزمایش فناوری پیشرفته‌ی خودران است؛ سیستم خودران تویوتا، بر همکاری بیشتر بین راننده و این فناوری تمرکز کرده است.