۴ اشتباه رایج علمی که در مطالعه‌ی فیزیک با آن روبه‌رو می‌شویم

در مطالعه‌ی مقدماتی علوم مختلف نظیر فیزیک، شیمی و ... اشتباهات رایجی وجود دارد؛ در ادامه به بیان برخی از این اشتباهات متداول در مطالعه‌ی علم فیزیک می‌پردازیم.