دبی نمونه اولیه تاکسی‌ پرنده را با موفقیت آزمایش کرد

با سرمایه‌گذاری شهر دبی و تکنولوژی کمپانی‌های آلمانی، رؤیای ماشین‌ پرنده در آینده‌ای نزدیک به واقعیت تبدیل می‌شود.