چگونه در محیط کار، فردی آزاردهنده نباشیم

برخی کارمندان آگاهانه یا ناآگاهانه، رفتارهایی از خود بروز می‌دهند که باعث ناراحتی و آزار همکارانشان می‌شود. بااین‌حال بیشتر خصوصیات منفی قابل اصلاح هستند.