اثر عجیب فیزیکی ذرات می‌تواند به توصیف فیزیک سیاهچاله‌ها کمک کند   

با کشف اثری موسوم به ناهنجاری جاذبه‌ای – محور در اطراف سیاه‌چاله‌ها می‌توان به توصیف خمیدگی فضا – زمان کیهانی پرداخت. این اثر می تواند به توسعه‌ی صنعت الکترونیک هم کمک کند.