اجازه ندهید خشم، زندگی و حرفه شما را نابود کند

اگرچه مقالات زیادی در مورد آثار سوء خشم و عصبانیت بر سلامت فیزیکی و  اجتماعی انسان‌ها نوشته‌ شده است؛ ولی شاید تجربیات فردی متقاعدکننده‌تر باشند.