کشف سیاره‌ای داغ با جوی از اکسید تیتانیوم

جستجوی ما برای کشف سیاراتی خارج از منظومه شمسی تاکنون نتایج جالب‌توجهی داشته است.