قدرت اعتماد سازی در مدیریت

در دوران کنونی اعتماد کردن در تجارت، کار بسیار سختی شده است. مدیران موفق ارزش صداقت را درک می‌کنند و می‌کوشند کسب و کار خود را بر پایه آن بنا کنند.