شهروندان علم، جهان ما را از خانه‌هایشان تغییر می‌دهند

شهروندان دانشمند از خانه‌های خود به پیشرفت علم کمک می‌کنند و کشفیات علمی مهمی را ممکن می‌سازند.