چرا کبک بهترین شهر کانادا است؟

کبک به زیباترین شهر کانادا ملقب شده است. این شهر در میان سایر شهرهای کانادا زبان رسمی متفاوتی دارد و فرانسوی زبان است.