چگونگی بررسی ریسک و مدیریت آن

در هر جایگاهی باشید، در موقعیت‌هایی قرار می‌گیرید که نیاز است تصمیم‌گیری‌ کنید که در بعضی مواقع همراه با ریسک است. در نتیجه بررسی ریسک بسیار حائز اهمیت است.