تغییرات ذهنی که تمامی افراد موفق جامعه در خود ایجاد کرده‌اند (بخش دوم)

در میان دو تغییر ذهنی عمده‌ای که در مغز افراد بسیار موفق در جامعه رخ می‌دهد، مورد دوم از اهمیت و سطح دشواری بیشتری برخوردار است.