عملکرد مغز افراد دوزبانه و چندزبانه در محاسبات پیچیده ریاضی بهتر است

پژوهشی جدید نشان داده است که مغز افراد دوزبانه در پردازش محاسبات ریاضی عملکرد سریع‌تری دارد.